Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 130033

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca związana z obsługą klientów, zagrożenie korupcją, praca na I piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowana winda, pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu stałego utrzymywania lotniczych przejść granicznych w stanie umożliwiającym przeprowadzenie sprawnej i skutecznej kontroli oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przejść granicznych
 • Przygotowuje dokumentację niezbędną do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonych spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Planuje i monitoruje wydatkowanie środków przeznaczonych na utrzymywanie lotniczych przejść granicznych
 • Bierze udział w komisjach przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego; o ochronie granicy państwowej; Prawo zamówień publicznych; o finansach publicznych; o ochronie danych osobowych; o ochronie informacji niejawnych; o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość rozporządzeń: w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych; w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), skutecznej komunikacji, analitycznego myślenia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ