Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126593

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca poza siedzibą urzędu/w terenie (rozprawy administracyjne), wyjazdy służbowe (krajowe), reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca na III piętrze (Warszawa), na II piętrze (Ostrołęka, Radom) lub I piętrze (Płock), praca związana z obsługą klienta, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda (Płock, Warszawa - do II piętra), brak zainstalowanej windy (Radom, Ostrołęka)/podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowana toaleta (Warszawa, Płock), pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (Radom, Ostrołęka), brak oznaczeń dla osób niewidomych, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • Prowadzi postępowania skargowe dotyczące działalności jednostek administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • Bierze udział w kontroli działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące naruszenia warunków licencji za materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 • Przygotowuje projekty zarządzeń wojewody w sprawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
 • Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wysokości należnej opłaty, przywrócenia terminu na uzupełnienie zgłoszenia prac oraz na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne, administracyjne lub prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze geodezji i kartografii
 • Znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi, o kontroli w administracji rządowej, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office, programy geodezyjne, geoportal), współpraca w zespole, skuteczna komunikacja, analityczne myślenie
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ