Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 100161

Warunki pracy

-praca biurowa,
-praca w siedzibie wydziału i terenie,
-permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
-zagrożenie korupcją,
-praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
-brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno
– sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
-bariery architektoniczne
– w budynku jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków;ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną
- drzwi masywne,
-brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Prowadzi inspekcje zabytkowych cmentarzy, parków i ogrodów, w celu stwierdzenia stanu ich zachowania, prawidłowości użytkowania oraz oceny prawidłowości wykonywanych prac konserwatorskich, renowacyjnych.
 • Przygotowuje projekty postanowień i decyzji związanych z pracami przy zabytkowych cmentarzach i zabytkowej zieleni, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Dokonuje oględzin i prowadzi postępowania związane z wydawaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów, w celu realizacji zadań wynikające z przepisów ustawy o ochronie przyrody.
 • Przygotowuje na wniosek inwestorów lub z urzędu opinie i zalecenia konserwatorskie dla obiektow obiętych ochroną konserwatorskich, w celu planowania inwestycji i prac konserwatorskich.
 • Udostępnia materiały i wnioski do postępowań związanych z wpisem do rejestru zabytkowych parków, ogrodów, zieleni komponowanej, w celu zapewnienia informacji.
 • Współpracuje z administracją publiczną, stowarzyszeniami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, w celu wymiany informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu: architektura krajobrazu lub leśnictwo, ogrodnictwo.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zabytków
 • 1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów i ustaw:
 • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi,
 • prawo budowlane,
 • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • o gospodarowaniu nieruchomościami,
 • o ochronie przyrody,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • o ochronie przyrody,
 • o drogach publicznych,
 • o służbie cywilnej,
 • zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • 2. Umiejętności: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa komputera (pakiet MS Office).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ