Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137387

Warunki pracy


 • praca biurowa,
 • praca w siedzibie urzędu i w terenie,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
 • zagrożenie korupcją,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • bariery architektoniczne: w budynku głównym jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków;ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną, drzwi masywne, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w sprawach - prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, oraz badań przy obiektach zabytkowych, zespołach stanowiących zabytki i obszarach objętych ochroną konserwatorską - przygotowuje projekty postanowień, decyzji, opinii i zaleceń konserwatorskich.
 • Prowadzi postępowania, przygotowuje opinie i uzgodnienia wynikające z problematyki ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane;
 • Prowadzi inspekcję obiektów, w których prowadzone są prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne, w celu stwierdzenia zgodności tych prac z zatwierdzoną dokumentacją i wydanym pozwoleniem oraz potwierdzenia zakresu wykonanych prac w stosunku do wysokości dofinansowania w przypadku obiektów objętych dofinansowaniem i sporządza protokoły odbioru;
 • Prowadzi terenową inspekcję zabytków w celu sprawdzenia stanu ich zachowania, sposobu użytkowania, stanu prawno-własnościowego obiektów w ich historycznych granicach.
 • Współpracuje z innymi wydziałami urzędu w zakresie prowadzonych spraw.
 • Współpracuje z innymi organami administracji publicznej, instytucjami, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz stowarzyszeniami a także osobami prywatnymi w celu wymiany informacji.
 • Współpracuje z innymi stanowiskami pracy w zakresie wymiany informacji. Uczestniczy w tworzeniu opracowań raportów baz danych, aktualizacji informacji w celu monitorowania stanu zachowania obiektów nieruchomych oraz dostarczania aktualnych informacji do czynności podejmowanych przez innych pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu: archeologia, architektura, budownictwo, historia sztuki, konserwatorstwo lub ochrona dóbr kultury, ochrona zabytków
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zabytków
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi.
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane.
 • Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Znajomość ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy o opłacie skarbowej.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność skutecznej komunikacji.
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz oprogramowania pakietu MS Office.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe