Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126309

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań


- zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Administruje, monitoruje oraz utrzymuje ciągłość działania sieci komputerowej, w szczególności obsługuje urządzenia sieciowe 2 i 3 warstwy OSI (przełączniki, routery, punkty dostępowe WIFI).
 • Administruje, monitoruje oraz utrzymuje ciągłość działania systemów służących zapewnieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego (Firewall, Antywirus, Antyspam, IDS, IDP, webfiltering, VPN).
 • Administruje i zarządza serwerami i urządzeniami serwerowymi znajdującymi się w sieci wewnętrznej i w sieci z bezpośrednim dostępem do Internetu (w tym serwery DNS, poczta elektroniczna).
 • Opracowuje dokumentację do procedur zamówień przetargowych realizowanych dla usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego i bezpieczeństwa teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem.
 • Monitoruje i przeciwdziała zagrożeniom związanym z dostępem do Internetu.
 • Opracowuje dokumentację i utrzymuje w aktualności dokumentację obsługiwanych systemów teleinformatycznych.
 • Prowadzi nadzór nad posiadanymi łączami z Internetem i łączami dzierżawionymi.
 • Wykonuje inne polecenia bezpośredniego przełożonego w zakresie kompetencji i zadań realizowanych przez Wydział.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z administrowaniem urządzeniami sieciowymi


 • Wiedza specjalistyczna z zakresu teleinformatyki i usług informatycznych w tym: bezpieczeństwa teleinformatycznego, budowy sieci komputerowych, administrowania przełącznikami sieciowymi i urządzeniami typu Firewall
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kompetencje: organizacja pracy i osiąganie rezultatów, skuteczna komunikacja, umiejętność pracy zespołowej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ