Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Starszy asystent rodziny/asystent rodziny/młodszy asystent rodziny (z wykształceniem zgodnie z wymogami ustawy)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/04057
OBOWIĄZKI:
Główne odpowiedzialności: - opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym- wspieranie rodzin z dziećmi w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy ich funkcjonowania- wspomaganie rodziny w szczególności w podnoszeniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego- udzielanie wsparcia rodzinom w rozwiązywaniu problemów w szczególności opiekuńczo-wychowawczych, socjalnych, psychologicznych i zdrowotnychCharakterystyka pracy: - motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych- prowadzenie pracy z rodziną w miejscu zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, sprawozdawczości- prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi Ośrodka oraz z innymi podmiotami w działaniach na rzecz dziecka i rodziny
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne/formalne: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, posiadanie pełni praw rodzicielskich obecnie i w przeszłości (w przypadku gdy dotyczy), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego wykształcenie wyższe bądź średnie, zgodne z wymogami ustawy o pomocy społecznej, na stanowisko Starszy asystent rodziny: staż pracy min. 5 lat (wyższe)/ 8 lat (średnie) i min. 5 lat doświadczenia zawodowego z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, na stanowisko Asystent rodziny: staż pracy min. 2 lata (wyższe)/ 5 lat (średnie) i min. 3 lata doświadczenia zawodowego z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,na stanowisko Młodszy asystent rodziny: nie wymagany (wyższe kierunkowe)/1 rok(wyższe ogólne)/3 lata (średnie), doświadczenie zawodowe z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną min 1 rok. Obowiązki:Główne odpowiedzialności: - opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym- wspieranie rodzin z dziećmi w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu poprawy ich funkcjonowania- wspomaganie rodziny w szczególności w podnoszeniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego- udzielanie wsparcia rodzinom w rozwiązywaniu problemów w szczególności opiekuńczo-wychowawczych, socjalnych, psychologicznych i zdrowotnychCharakterystyka pracy: - motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych- prowadzenie pracy z rodziną w miejscu zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, sprawozdawczości- prowadzenie bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi Ośrodka oraz z innymi podmiotami w działaniach na rzecz dziecka i rodzinySposób złożenia dokumentów: wypełniony Formularz można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa z dopiskiem na kopercie: "Starszy asystent rodziny/Asystent Rodziny/Młodszy Asystent Rodziny w Dziale Pomocy Specjalistycznej" złożyć osobiście w kancelarii Ośrodka pok. nr 7 (adres jw.) lub przesłać w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@ops-zoliborz.waw.pl do godz. 16.00 dnia 19.04.2021 r. (data wpływu do Ośrodka) Dokumenty złożone w sposób niezgodny z wymaganiami ogłoszenia o naborze nie będą rozpatrywane, a kandydat nie będzie dopuszczony do dalszego postepowania rekrutacyjnego. Wybrani w drodze analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych kandydaci zostaną zaproszeni na kolejny etap rekrutacji. Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i mogą być przechowywane przez okres 3 miesięcy, począwszy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata na danym stanowisku, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1282 z późn. zm.). Po tym czasie dane osobowe kandydatów do zatrudnienia zostaną usunięte. Administrator Danych informuje, że nie prowadzi bazy potencjalnych kandydatów do zatrudnienia. *Wynagrodzenie: pracownik socjalny 3450 zł brutto, starszy pracownik socjalny 3900 zł brutto, specjalista pracy socjalnej 4300 zł brutto. Do wynagrodzenia: dodatek stażowy, po 3 miesiącach dodatek motywacyjny, "13-tka", fundusz socjalny.Pełna treść ogłoszenia: https://www.ops-zoliborz.waw.pl/zatrudnienie

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 450 - 4 300 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy