Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121178

Warunki pracy

Departament Polityki Lekowej i Farmacji mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych oraz krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi;

Zakres zadań

 • Realizuje zadania, wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej oraz ze współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału Refundacyjnego.
 • Analizuje i monitoruje systemy refundacyjne oraz polityki lekowe innych państw członkowskich UE oraz krajów EFTA.
 • Bierze udział w wymianie informacji o refundowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobach medycznych w ramach współpracy EURIPID oraz PPRI.
 • Bierze udział w pracach nad projektami dokumentów międzynarodowych, również poprzez uczestnictwo (reprezentowanie urzędu) na forach międzynarodowych.
 • Bierze udział w pracach międzynarodowych gremiów, w zakresie spraw zbieżnych z tematyką lekową w tym także w formule zagranicznych wyjazdów służbowych.
 • Monitoruje zmiany i analizuje prawo wspólnotowe oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego, pozostającego w obszarze działania Ministerstwa, w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału Refundacyjnego.
 • Wykonuje zadania z zakresu współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, Narodowym Funduszem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania państw członkowskich UE i krajów EFTA, w tym pisma w zakresie wyjaśnień oraz opinii w sprawach dotyczących wykazów refundowanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • znajomość ustawy – Prawo farmaceutyczne
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • umiejętność zbierania, opracowywania, przetwarzania i analizowania różnorodnych informacji
 • komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ