Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121065

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe - warsztaty SOLVIT, grupy robocze Rady i KE - kilka razy w roku

 • obsługa klienta, w tym liczne kontakty telefoniczne i mailowe - Centra SOLVIT w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, eksperci merytoryczni (w tym zwłaszcza koordynatorzy SOLVIT) w ministerstwach i urzędach, obywatele i przedsiębiorcy, którzy przekazali wnioski do systemu SOLVIT – kilka razy dziennie
   


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Uczestniczy w prowadzeniu międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej z organami innych państw członkowskich UE i EOG, w ramach sieci realizacji zadań Centrum SOLVIT Polska (współpracuje z ekspertami krajowymi i zagranicznymi, opiniuje/ uzgadnia dokumenty, materiały i stanowiska, uczestniczy w spotkaniach i posiedzeniach).
 • Dokonuje analiz prawnych w zakresie przepisów UE pozostających w kompetencji Ministerstwa (w tym zwłaszcza na potrzeby Centrum SOLVIT Polska).
 • Prowadzi sprawozdawczość z działań Centrum SOLVIT Polska.
 • Bierze udział w postępowaniach przez organami Unii Europejskiej (tj. opiniuje stanowiska, prowadzi sprawy związane z realizacją systemu nieformalnego rozwiązywania problemów dotyczących naruszenia przez państwa członkowskie UE prawa europejskiego (np. EU-Pilot), formułuje stanowiska, przygotowuje dokumenty inicjujące postępowanie).
 • Monitoruje stan prawny w zakresie prac nad transpozycją przepisów UE.
 • Prowadzi działania informacyjno-promocyjne dot. systemu SOLVIT.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub europeistyka na wydziale prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej, w tym w zakresie prawa UE (np. analizowanie, opiniowanie lub identyfikowanie właściwych przepisów UE)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (w tym znajomość terminologii prawniczej)
 • Bardzo dobra znajomość problematyki z zakresu prawa UE oraz zagadnień integracji europejskiej, w tym procesu decyzyjnego
 • Myślenie analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ