Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121083

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- zagrożenie korupcją,


- konieczność analizy i oceny niestandardowych problemów związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych pod presją czasu,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i konkursów na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym analiza składanych ofert, dokumentów oraz wniosków przez wykonawców krajowych oraz zagranicznych.
 • Analiza i opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych składanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Analiza i opiniowanie dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Sporządzanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz konkursów prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sprawowanie nadzoru nad ww. dokumentacją.
 • Udział w pracach komisji przetargowej, w tym czynny udział w negocjacjach z wykonawcami w przypadku udzielania zamówień publicznych w trybach udzielania zamówień uwzględniających prowadzenie negocjacji z wykonawcami.
 • Analiza w ramach komisji przetargowej wnoszonych odwołań w celu przygotowania projektów stanowiska zamawiającego, z uwzględnieniem orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów, mając na uwadze ograniczenie ryzyka wnoszenia przez wykonawców dalszych środków ochrony prawnej oraz uczestniczenie w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz skargowych przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
 • Występowanie przed organami kontrolnymi i audytowymi.
 • Analiza wniosków i opracowywanie odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczącej prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, komunikacja, myślenie analityczne, umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ