Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120705

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi

 • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • prowadzi wybrane postępowania z zakresu orzecznictwa administracyjnego w sprawach dotyczących ochrony przyrody, szkód w środowisku, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz postępowania w trybie nadzwyczajnym
 • uczestniczy w pracach legislacyjnych w zakresie spraw będących w kompetencjach Departamentu
 • opracowuje wytyczne w zakresie spraw prowadzonych przez wydział
 • przygotowuje odpowiedzi na interpelacje poselskie, zapytania w zakresie spraw prowadzonych przez wydział
 • udziela interesantom konsultacji i wyjaśnień dotyczących ochrony gatunkowej
 • prowadzeni ewidencję spraw w celu właściwej archiwizacji spraw prowadzonych w Departamencie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze nauk przyrodniczych, w zakresie dziedzin nauk rolniczych i leśnych, dziedzin nauk prawnych, dyscypliny ochrony środowiska, urbanistyki i architektury lub
wyższe i studia podyplomowe w w/w zakresie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • Dobra znajomość przepisów ustaw o ochronie przyrody, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Prawo ochrony środowiska, o odpadach, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o udostępnianiu formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność współdziałania i pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office, LEX.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Przeszkolenie z zakresu szkód w środowisku, ocen oddziaływania na środowisko, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Dobra znajomość przepisów ustawy Prawo wodne, Prawo budowlane, o ochronie gruntów rolnych i leśnych
APLIKUJ TERAZ