Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120798

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.      Zagrożenie korupcją.


2.      Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników Ministerstwa i placówek zagranicznych oraz z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.
 • Wystawia zaświadczenia do ZUS dotyczące wynagrodzeń chorobowych oraz zasiłków chorobowych pracowników z którymi rozwiązano stosunek pracy.
 • Nalicza i przekazuje miesięczne składki na PFRON, w celu realizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Sporządza miesięczne raporty imienne dla osób ubezpieczonych na druku ZUS RMUA.
 • Wystawia zaświadczenie dotyczące odprowadzonych składek ZUS przez pracowników oraz potwierdza okresy składkowe na drukach KOA do celów emerytalnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Powyżej 2 lat na stanowisku ds. ubezpieczeń społecznych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Aktualne szkolenie specjalistyczne (z zakresu rozliczania wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą).
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Umiejętność: współpracy, komunikacji, analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Praktyczna znajomość obsługi programu Videotel,
 • Praktyczna znajomość obsługi programu płacowo-kadrowego np. Płatnik.
APLIKUJ TERAZ