Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120603

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Duży wolumen spraw. Praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Prowadzi wszelkie czynności administracyjne w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności publicznoprawnych nałożonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, a także przypadających na jego rzecz należności cywilnoprawnych;
 • Analizuje wnioski składane przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców;
 • Przygotowuje projekty wezwań, postanowień, decyzji, zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej i innych pism sporządzanych w toku prowadzonych postępowań w zakresie udzielania ulg w spłacie należności;
 • Analizuje rozstrzygnięcia z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących udzielania ulg w spłacie należności;
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające z osobami wnoszącymi wnioski, innymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz innymi organami państwowymi w zakresie prowadzonych postępowań;
 • Zgłasza wszelkie incydenty dotyczące istniejących procesów pracy;
 • Obsługuje platformę e-PUAP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym, ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy kodeks wykroczeń, ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o finansach publicznych, ustawy o drogach publicznych, ustawy o opłacie skarbowej, oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • Kompetencje: komunikatywność, myślenie analityczne, organizacja pracy własnej, rzetelność, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, współpraca w zespole, samodzielność, kreatywność, odporność na stres;
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ