Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120616

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.      Zagrożenie korupcją.


2.      Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania zapewniające prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dysponenta III stopnia jednostki budżetowej MSZ - Centrala MSZ w zakresie właściwości stanowiska. Dekretuje, wprowadza wyciągi bankowe, raporty kasowe, faktury do systemu finansowo-księgowego, weryfikuje i zatwierdza, realizuje zadania z zakresu obsługi finansowo-księgowej ZFŚS. Sprawdza pod względem formalno-rachunkowym dowody księgowe, analizuje, opracowuje i przygotowuje do wypłaty, kontroluje operacje i wysokość środków na rachunkach bankowych. Prowadzi ewidencję zaangażowania środków na podstawie m.in.: umów, faktur, kontroluje weryfikuje i zatwierdza.
 • Kompleksowo opracowuje dokumenty związane z dochodami budżetowymi, podejmuje czynności windykacyjne wobec dłużników w zakresie należności ujętych w księgach rachunkowych dysponenta III stopnia.
 • Wystawia dokumenty księgowe (m.in.: faktury, faktury korygujące, noty księgowe) opracowuje, dekretuje i wprowadza do systemu finansowo-księgowego.
 • Prowadzi ewidencję księgową dotyczącą kosztów podróży, potwierdza rozliczenia należności i zobowiązań, opracowuje i rozlicza dokumenty związane z ryczałtami samochodowymi.
 • Prowadzi obsługę finansowo-księgową służbowych kart płatniczych.
 • Dokonuje inwentaryzacji i weryfikacji stanu kont w księgach rachunkowych dysponenta III stopnia. Archiwizuje dokumenty księgowe.
 • Obsługuje zewnętrzne i wewnętrzne organy kontrolne z zakresu finansowo-księgowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Powyżej 1 roku w obszarze księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE;NATO RESTRICTED;RESTREINT UE/ EU RESTRICTED” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Przeszkolenie z księgowości budżetowej i rachunkowości.
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług.
 • Znajomość: rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych; rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
 • Umiejętność: analitycznego myślenia, pracy w zespole, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach stresowych.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu sprawozdawczości, podatku od towarów i usług, podatku od osób fizycznych.
 • Umiejętność obsługi specjalistycznego programu Egeria, Trezor, Videotel.
APLIKUJ TERAZ