Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120422

Warunki pracy


 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, o których mowa w Rozdziale 13 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym w sprawach nałożenia kar pieniężnych, w trybie art. 68 i 69 ustawy.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach naruszenia praw pacjentów, o których mowa w art. 50–54 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Rozpatruje pod względem formalnym sprzeciwy wobec opinii i orzeczeń lekarza oraz zapewnia obsługę Komisji Lekarskiej, o której mowa w art. 31–32 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Zapewnia obsługę prawną Rzecznika w związku z działalnością wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych związanych z prawami pacjenta.
 • Tworzy projekty aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjentów i przygotowuje wystąpienia Rzecznika do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów.
 • Wykonuje inne zadania związane z działalnością Departamentu Prawnego zlecone przez bezpośredniego przełożonego, Dyrektora Departamentu Prawnego, Dyrektora Generalnego, Zastępcę Rzecznika lub Rzecznika.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, obsługi prawnej urzędu administracji publicznej lub doświadczenie związane z orzecznictwem.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów związanych z ochroną zdrowia, w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy
 • Otwarte podejście do klientów Urzędu
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ