Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120263

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Praca przy monitorze ekranowym,co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

 • Praca przy oświetleniu mieszanym,

 • Zagrożenie korupcją,

 • Zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi,

Zakres zadań

 • Sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty finansowe związane z ponoszonymi kosztami z tytułu zakupu przedmiotów mundurowych, wyposażenia specjalnego, środków higieny i ochrony osobistej oraz usług,
 • Sporządza w oparciu o plan zamówień publicznych dokumentację w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu przedmiotów mundurowych, wyposażenia specjalnego, środków higieny i ochrony osobistej oraz usług o wartości zamówienia określonej według odrębnych przepisów,
 • Przygotowuje wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m.in. opisy przedmiotu zamówienia wraz z uzasadnieniem konieczności zakupu przedmiotów mundurowych, wyposażenia specjalnego, środków higieny i ochrony osobistej oraz usług, przy określeniu przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej zamówienia,
 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowej w zakresie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na zakup przedmiotów mundurowych, wyposażenia specjalnego, środków higieny i ochrony osobistej oraz usług,
 • Przygotowuje dokumentację związaną z realizacją umów oraz koordynuje terminy dostaw przedmiotów mundurowych, wyposażenia specjalnego, środków higieny i ochrony osobistej,
 • Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową przedmiotów mundurowych, wyposażenia specjalnego, środków higieny i ochrony osobistej, w tym sporządza dokumenty przychodowo-rozchodowe,
 • Sporządza dokumentację planistyczną, analityczną i sprawozdawczą w zakresie zużycia prowadzonych przedmiotów mundurowych, wyposażenia specjalnego, środków higieny i ochrony osobistej oraz usług,
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów rocznego planu zamówień publicznych, planu potrzeb finansowych, materiałowych w tym szacuje wartość zamówienia,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji publicznej
 • Dobra znajomość ustaw: Prawo Zamówień Publicznych w zakresie Działu I, II, III, IV i VII, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie podstawowych pojęć,
 • Umiejętność: obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • Umiejętność : pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ