Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120039

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Uczestniczy w pracach komisji przetargowej i wykonuje czynności, za które odpowiedzialny jest sekretarz komisji przetargowej w trakcie przygotowywania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Dokonuje wstępnej analizy złożonych w postępowaniach ofert pod kątem ich zgodności z warunkami postawionymi przez Zamawiającego oraz sporządza projekty dokumentacji z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Sprawdza kompletność oraz poprawność składanych przez wydziały merytoryczne wniosków o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów umów o zamówienie publiczne,
 • Sprawdza poprawność oraz kompletność dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne oraz przygotowuje dokumentację z tych postępowań,
 • Uczestniczy w negocjacjach z Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w trybach niekonkurencyjnych,
 • Uczestniczy w organizowaniu i doskonaleniu zawodowym pracowników Komendy Stołecznej Policji i jednostek Policji działających na jej obszarze zajmujących się zagadnieniami zamówień publicznych w zakresie znowelizowanych lub wprowadzanych przepisów prawnych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 6 miesięcy w obszarze przygotowywania i prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne
 • Znajomość ustaw: - prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych - o finansach publicznych w zakresie zasad finansów publicznych, - o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Umiejętności: stosowania prawa, analitycznego myślenia, pracy pod presją czasu, pracy w zespole, obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office,
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • Znajomość: prawa cywilnego, prawa budowlanego,
 • Umiejętność: sporządzania dokumentacji zamówień w szczególności specyfikacji warunków zamówienia oraz projektów umów o zamówienie publiczne,
APLIKUJ TERAZ