Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120040

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. 


Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem dodatkowych zadań
 • Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem akt osobowych nowozatrudnionych pracowników oraz archiwizowaniem akt osobowych pracowników, którzy odeszli z Urzędu włącznie z przekazaniem ich do archiwum zakładowego
 • Prowadzenie spraw związanych z pracowniczym planem kapitałowym
 • Wprowadzanie kompleksowych danych pracowników do programu kadrowo-płacowego
 • Prowadzenie spraw związanych z programami rekreacyjno-kulturalno-sportowymi lub socjalno-bytowymi
 • Sporządzanie wykazów, analiz i zestawień na potrzeby Urzędu (w tym również w ramach sprawozdania Dyrektora Generalnego) w oparciu o bazę danych kadrowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kadrowym lub pokrewnym
 • znajomość prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i ustawy o pracowniczych planach kapitałowych,
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Rzetelność, dokładność, systematyczność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność, asertywność, umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność przestrzegania zasad ochrony informacji powziętych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych
 • Umiejętność obsługiwania specjalistycznych programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ