Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119854

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Opiniuje projekty normatywnych aktów prawnych oraz innych aktów rządowych itp., dokumentów przygotowywanych przez inne resorty, właściwe komórki Ministerstwa oraz w ramach Departamentu, w zakresie ich poprawności legislacyjnej; sporządza odpowiedzi na interpelacje poselskie kierowane do Departamentu; tworzy i opiniuje projekty zarządzeń, decyzji, regulaminów, informacji, procedur regulujących sprawy wewnętrzne i organizacyjne Ministerstwa oraz projekty upoważnień i pełnomocnictw;
 • Koordynuje postępowania administracyjne i sprawy dotyczące autoryzacji jednostek oceniających zgodność; przeprowadza w systemie NANDO procedurę notyfikacji jednostek oceniających zgodność; koordynuje działania resortu dotyczące realizacji wpływających spraw, m.in.: prowadzi postępowania administracyjne w zakresie udzielenia, ograniczenia, zawieszania i cofania autoryzacji jednostkom oceny zgodności; realizuje zadania z zakresu notyfikacji Komisji Europejskiej i pozostałym państwom członkowskim autoryzowanych podmiotów; realizuje zadania w zakresie kontroli i nadzoru nad jednostkami po ich notyfikowaniu; analizuje, organizuje i nadzoruje proces autoryzacji i notyfikacji jednostek oceny zgodności oraz system nadzoru i kontroli jednostek notyfikowanych działających w obszarze unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego, będącego w zakresie kompetencji Ministra Infrastruktury; przedstawia propozycje rozwiązań systemowych;
 • Współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN) tj.: uczestniczy i koordynuje udział innych jednostek organizacyjnych Ministerstwa w działalności normalizacyjnej, w szczególności w zakresie opiniowania norm oraz uzgadniania potrzeb sporządzania dokumentów normalizacyjnych; przekazuje informacje przewidziane w ustawie o normalizacji; uzgadnia potrzeby odnośnie tłumaczenia na język polski norm europejskich oraz sporządza dokumenty zawierające wymagania techniczne; koordynuje udział przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury (MI) w Komitetach Technicznych PKN, w tym: analizuje i ocenia prowadzone działania oraz przygotowuje propozycje rozwiązań systemowych; propaguje wśród interesariuszy branżowych udział w Komitetach Technicznych;
 • Analizuje stan i potrzeby w zakresie współpracy resortu z Polskim Centrum Akredytacji oraz przekazuje informacje o zdarzeniach związanych z akredytacją i autoryzacją jednostek oceny zgodności; opiniuje stan i kierunki rozwoju akredytacji oraz dokumentów i programów akredytacyjnych;
 • Współpracuje z pozostałymi pracownikami Stanowiska do spraw Prawno-Organizacyjnych w zakresie właściwości stanowiska, tj. zadań związanych z finansami publicznymi, w tym dokonywaniem zakupów i zamówień publicznych, zadań z zakresu kontroli zarządczej oraz organizowaniem spotkań, wizyt, konferencji, w szczególności z udziałem członków kierownictwa Ml; sprawuje zastępstwo podczas nieobecności pracowników Stanowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych lub harmonizacją techniczną lub normalizacją
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustaw o: systemie oceny zgodności; systemach oceny zgodności i nadzoru rynku; normalizacji; wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość systemu akredytacji oraz norm zharmonizowanych
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ