Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119783

Warunki pracy


 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • permanentna obsługa interesantów zewnętrznych (spoza administracji),

 • praca w archiwum RPL na wyskości do 1m.

Zakres zadań

 • Prowadzi Rejestr Personelu Lotniczego w celu zapewnienia możliwości wydawania licencji i świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego.
 • Weryfikuje prawidłowość i kompletność przygotowanej dokumentacji do wydania licencji i świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego.
 • Przygotowuje projekty pism (w tym: w języku angielskim) zaświadczeń z Rejestru, zgłasza propozycje zmian do przepisów, bierze udział w projektowaniu aktów prawnych.
 • Zakłada i prowadzi akta osobowe członków personelu lotniczego, wypisuje licencje i świadectwa kwalifikacji oraz przygotowuje je do wydania.
 • Obsługuje członków personelu lotniczego w procesie wydawania licencji i świadectw kwalifikacji (kontakt z interesantem bezpośredni, w formie telefonicznej, pisemnej, e-mailowej), w tym interesantów obcojęzycznych.
 • Przyjmuje i prowadzi ewidencję dokumentów przychodzących do Wydziału oraz prowadzi bazę danych przyjmowanych dokumentów.
 • Prowadzi archiwum Rejestru Personelu Lotniczego.
 • Opracowuje dane statystyczne z Rejestru.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Znajomość przepisów dotyczących licencjonowania personelu lotniczego.
 • Znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych w zakresie gromadzenia i przechowywania akt osobowych personelu lotniczego.
 • Znajomość ustawy KPA.
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Kompetencje behawioralne: rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, pozytywne podejście do klienta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ