Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119860

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty wyjaśnień i wytycznych do przepisów, stanowisk i opinii w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów powstałych z produktów z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych
 • Współuczestniczy w przygotowaniu propozycji transpozycji aktów UE do prawodawstwa krajowego w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów powstałych z produktów z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych
 • Monitoruje i analizuje sytuację na rynku produktów, z których powstają odpady poużytkowe, w tym produktów z tworzyw sztucznych oraz opakowań oraz zagospodarowania odpadów z nich powstałych, jak również w razie potrzeby proponuje zmiany legislacyjne w tym zakresie
 • Przygotowuje projekty dokumentów dla Komisji Europejskiej oraz analizuje i opiniuje dokumenty przygotowane przez Komisję Europejską w zakresie gospodarki odpadami poużytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów powstałych z produktów z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych, a także uczestniczy w pracach nad tymi dokumentami
 • Zleca prace badawcze i ekspertyzy dotyczące zagospodarowania odpadów poużytkowych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów powstałych z produktów z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych
 • Współpracuje z organami rządowymi i pozarządowymi m.in. w zakresie wypracowywania rozwiązań systemowych dotyczących gospodarowania odpadami poużytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów powstałych z produktów z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych w Polsce

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub ochrony i kształtowania środowiska lub prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 0,5 roku w obszarze gospodarki odpadami lub w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska albo powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustawy: o odpadach, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (w zakresie produktów z tworzyw sztucznych), o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ