Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117572

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety)


Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany

Zakres zadań

 • Bierze udział w opiniowaniu programów ochrony podmiotów prowadzących działalność w zakresie przewozu lotniczego, zarządzania lotniskiem oraz obsługi cargo, poczty i zaopatrzenia pokładowego, w celu oceny zgodności z wymogami prawnymi wynikającymi z Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.
 • Bierze udział w wyznaczaniu zarejestrowanych agentów, znanych nadawców, zarejestrowanych dostawców zaopatrzenia pokładowego oraz unijnych podmiotów zatwierdzających.
 • Bierze udział w przygotowaniu projektów zmian aktów prawnych dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego w celu wypracowania skutecznych i aktualnych narzędzi prawnych pozwalających na efektywną ochronę lotnictwa cywilnego i zgodności z obowiązującymi standardami międzynarodowymi.
 • Bierze udział w sprawowaniu bieżącego nadzoru nad zgodnością procedur ochrony podmiotów wykonujących zadania z zakresu przewozu lotniczego, zarządzania lotniskiem oraz obsługi cargo, poczty i zaopatrzenia pokładowego, w celu monitorowania zgodności z obowiązującymi przepisami
 • Bierze udział w procesie certyfikacji podmiotów prowadzących działalność w zakresie przewozu lotniczego, zarządzania lotniskiem oraz obsługi cargo, poczty i zaopatrzenia pokładowego oraz uczestniczy w czynnościach audytorskich w celu oceny spełnienia wymogów prawnych w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.
 • Opracowuje materiały informacyjny dotyczący stanu ochrony lotnictwa cywilnego podmiotów prowadzących działalność w zakresie przewozu lotniczego, zarządzania lotniskiem oraz obsługi cargo, poczty i zaopatrzenia pokładowego wraz z ich analizą w celu monitorowania bieżącego poziomu ochrony lotnictwa cywilnego.
 • Bierze udział w prowadzeniu spraw związanych z wprowadzaniem alternatywnych środków ochrony.
 • Bierze udział w opiniowaniu planów budowy i modernizacji obiektów lotniskowych w celu oceny zgodności z wymogami prawnymi wynikającymi z Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze lotnictwa cywilnego, w tym co najmniej 6 m-cy doświadczenia zawodowego
w ochronie lotnictwa cywilnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą„zastrzeżone" oraz „EU restricted" lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Dobra znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów związanych z ochroną lotnictwa cywilnego
 • Dobra znajomość przepisów dotyczących kontroli podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą
 • Dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja,podejmowanie decyzji, umiejętności analityczne, pozytywne podejście do klienta.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie specjalistyczne z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego
 • Uprawnienia Audytora z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego
 • Znajomość innego języka UE na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ