Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117487

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.      Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.      Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • W zakresie kompetencji merytorycznych komórki zapewnia obsługę stosunków z krajami Afryki i Bliskiego Wschodu i międzynarodowymi organizacjami regionalnymi, w ramach swoich kompetencji terytorialnych i problemowych.
 • W ramach swoich kompetencji terytorialnych i problemowych gromadzi niezbędną dokumentację, w tym dot. relacji UE z właściwymi krajami. Uaktualnia notatki informacyjne oraz współtworzy elektroniczną bazę wiedzy w systemie SharePoint Portal, rejestrując w niej na bieżąco wszelkie zmiany dot. zakresu odpowiedzialności merytorycznej pracownika.
 • W zakresie powierzonych kompetencji terytorialnych i problemowych sporządza oceny, opinie, notatki, pisma i wnioski. Przygotowuje analizy i prognozy polityczne. Opracowuje materiały tezowe i informacyjne na potrzeby kontaktów międzynarodowych Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa RM, Ministra Spraw Zagranicznych, posłów, senatorów RP, przedstawi-cieli ministerstwa, a także innych reprezentantów administracji publicznej.
 • Stosownie do potrzeb uczestniczy w przygotowaniach organizacyjnych do podejmowanych kontaktów międzynarodowych wysokiego szczebla, nadzoruje realizację przyjętych w nich ustaleń.
 • Uczestniczy w opracowywaniu planów pracy departamentu w części dot. krajów kompetencji oraz przygotowuje roczne zadania dla właściwej placówki/ właściwych placówek RP. Nadzoruje funkcjonowanie – w zakresie kompetencji merytorycznych komórki – właściwej placówki/ właściwych placówek RP.
 • Prowadzi uzgodnienia z dyplomatami innych państw, funkcjonariuszami organizacji międzynarodowych lub organizacji pozarządowych – w tym w ramach wyjazdów zagranicznych – m.in. w takich kwestiach jak: uzgadnianie wizyt, spotkań, tekstów oficjalnych komunikatów, inicjatyw i różnego rodzaju dokumentów politycznych, w tym również dot. spraw drażliwych dla Polski i innych podmiotów sceny międzynarodowej. Uczestniczy w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach i sporządza notatki i raporty z tych spotkań, utrzymuje kontakty z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego oraz z placówkami RP.
 • Przygotowuje wkłady do instrukcji na posiedzenia grup roboczych w Radzie UE, Komitetów oraz do instrukcji na posiedzenia kompetentnych gremiów UE – na potrzeby polskiego stanowiska, w zakresie swoich kompetencji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze stosunków międzynarodowych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz języka arabskiego lub francuskiego lub innego języka urzędowego krajów w kompetencji terytorialnej właściwego wydziału o ile nie jest to język angielski na poziomie B2.
 • Znajomość problematyki regionalnej.
 • Umiejętność: współpracy, negocjowania, analitycznego myślenia, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość jednego z języków: arabski, francuski, portugalski lub inny język urzędowy krajów w kompetencji terytorialnej właściwego wydziału o ile nie jest to język angielski na poziomie C1.
APLIKUJ TERAZ