Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117401

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,

 • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac oraz nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • przygotowuje i prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne, w tym przygotowuje i publikuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia, zmiany i wyjaśnienia oraz inne niezbędne informacje wynikające z obowiązujących procedur,
 • uczestniczy w pracach komisji przetargowej, sporządza protokół postępowania o zamówienia publiczne,
 • uzgadnia przy współpracy z wydziałami merytorycznymi treść umów pod względem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych,
 • opracowuje treść rozstrzygnięć odwołań i bierze udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w związku z prowadzonymi postępowaniami,
 • prowadzi rejestr umów i statystykę zamówień publicznych, sporządza plan zamówień i sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych,
 • przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwizacji,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych.
 • znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych,
 • obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o finansach publicznych, warunków kontraktowych FIDIC oraz kodeksu cywilnego,
APLIKUJ TERAZ