Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117366

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Nalicza uposażenia policjantów i wynagrodzenia pracowników, pozostałe należności z tytułu odpraw dla zwolnionych ze służby, nagród rocznych i jubileuszowych, a także innych świadczeń, w tym: zasiłków pogrzebowych i na zagospodarowanie, dopłat do wypoczynku oraz umów cywilno-prawnych, przy wykorzystaniu dedykowanego programu komputerowego,
 • Sporządza comiesięczne zestawienia list płac policjantów i pracowników oraz cotygodniowe zestawienia z list dodatkowych należności oraz klasyfikuje wydatki budżetowe,
 • Sporządza i wysyła drogą elektroniczną deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA, RCA, RSA, RZA za dany miesiąc rozliczeniowy oraz informacje o dochodach PIT-11, deklaracje roczne PIT-4R, PIT-8AR,
 • Sporządza listy dodatkowych należności z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Prowadzi karty uposażeń policjantów i wynagrodzeń pracowników,
 • Wystawia zaświadczenia dotyczące wysokości uposażeń i wynagrodzeń, ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Sporządza zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS RP-7) na podstawie kart wynagrodzeń i uposażeń,
 • Przygotowuje sprawozdania i dane analityczne z zakresu wydatków osobowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 2 lat w obszarze płac i ubezpieczeń społecznych,
 • Dobra znajomość zagadnień finansowo-płacowych dotyczących ustaw: o Policji; o pracownikach urzędów państwowych; o służbie cywilnej; Kodeksu Pracy; o podatku dochodowym od osób fizycznych; o systemie ubezpieczeń społecznych; o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; oraz odpowiednio aktów wykonawczych,
 • Znajomość ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • Umiejętność: stosowania prawa, obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz programu "Płatnik-przekaz elektroniczny"
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ