Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117279

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.      Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


2.      Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


3.      Zagrożenie korupcją.


4.      Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


5.      Praca pod presją czasu, w stresie, w sytuacjach kryzysowych.


6.      Zagrożenie atakiem cybernetycznym na konta instytucjonalne i osobiste pracownika.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Wykonuje prace redakcyjne i edycyjne w ramach prowadzonych portali (właściwych dla obszaru stanowiska). Zapewnia wysoką jakość i terminowość prac nad serwisem. Tworzy treści na potrzeby serwisów społecznościowych wykorzystywanych w komunikacji internetowej przez MSZ, także w sytuacjach kryzysowych.
 • Pozyskuje i tworzy odpowiednie treści (tekstów, zdjęć) do publikacji w mediach społecznościowych i w redagowanych portalach oraz zapewnienia ich rozwoju we współpracy z innymi instytucjami, komórkami organizacyjnymi ministerstwa, placówkami zagranicznymi, partnerami zewnętrznymi (m.in. autorzy zewnętrzni, agencje fotograficzne, przedstawiciele władz regionalnych, przedstawiciele redakcji).
 • Bierze udział w realizowanych, przy współpracy partnerów zewnętrznych (wykonawcy stron internetowych, graficy, programiści, agencje PR i interaktywne), projektach. Bierze bezpośredni udział w negocjowaniu umów na zakup usług związanych z komunikacją internetową zawieranych przez MSZ.
 • Uczestniczy w realizacji projektów priorytetowych, w tym w postępowaniach przetargowych dotyczących realizowanych projektów z zakresu komunikacji internetowej
 • Dokonuje przeglądu informacji na temat polskiej polityki zagranicznej, najnowszych technologii teleinformatycznych, komunikacyjnych i multimedialnych, proponuje i wdraża nowe rozwiązania. Śledzi rozwój komunikacji internetowej, ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji cyfrowej, a także technologii wykorzystywanych w Internecie oraz mediów społecznościowych.
 • Nadzoruje sposób prezentacji przypisanych obszarów tematycznych i jakość ich redagowania przez redaktorów lokalnych z innych komórek organizacyjnych i placówek zagranicznych.
 • Przeprowadza analizy statystyk internetowych portali internetowych ministerstwa monitorujących realizację strategii komunikacyjnej portalu internetowego MSZ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o ochronie danych osobowych; ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; ustawy Prawo prasowe; ustawy o dostępie do informacji publicznej; ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Wiedza z zakresu prowadzenia korporacyjnych profili w mediach społecznościowych; znajomość narzędzi PR; znajomość zasad funkcjonowania redakcji internetowej; umiejętność pisania i redagowania tekstów informacyjnych na potrzeby mediów, w tym mediów internetowych udokumentowana publikacjami; znajomości zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa, odporność na stres, dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi systemów CMS.
 • Znajomość innego języka angielskiego na poziomie C1 i/lub jednego z języków UE innego niż angielski i/lub języka rosyjskiego na poziomie B1.
APLIKUJ TERAZ