Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117306

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


-        statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


-        dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku wiąże się z czynnikiem zagrożenia korupcją. Na stanowisku wymagany jest dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • opiniuje umowy, porozumienia, regulaminy, klauzule informacyjne i inne dokumenty opracowane przez komórki merytoryczne KPRM, pod kątem spełniania wymagań przepisów o ochronie danych osobowych oraz procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) KPRM
 • wykonuje zadania w zakresie prowadzenia zbiorczego Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (rejestr czynności) i zbiorczego Rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (rejestr kategorii), na podstawie zgłoszeń przekazywanych przez komórki merytoryczne realizujące czynności przetwarzania danych osobowych w KPRM oraz dla Ministra Cyfryzacji
 • wspiera administratora danych oraz komórki merytoryczne KPRM w realizacji zadań wynikających z art. 12 RODO, a także w obsłudze zdarzeń i naruszeń z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
 • bierze udział w audytach wewnętrznych SZBI
 • prowadzi zbiorczą ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz przygotowuje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez wydział
 • bierze udział w opracowaniu procedur i wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych
 • współpracuje z Administratorami Bezpieczeństwa w komórkach organizacyjnych
 • przygotowuje pisma, zestawienia i materiały zbiorcze w zakresie zadań Wydziału Ochrony Danych i Bezpieczeństwa Informacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów RODO, systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym o służbie cywilnej
 • kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze ochrony danych osobowych
 • Posiadanie przeszkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
APLIKUJ TERAZ