Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117334

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (udział w spotkaniach z ekspertami zagranicznymi na przykład z przedstawicielami Komisji Europejskiej w konferencjach, w tym naukowych w kraju oraz zagranicą)

Zakres zadań

 • Opracowuje materiały i bierze udział w analizach z zakresu stabilności makroekonomicznej i fiskalnej, nierównowag makroekonomicznych, reform instytucjonalnych w Unii Gospodarczej i Walutowej
 • Bierze udział w analizach z zakresu funkcjonujących w Polsce reguł fiskalnych (w tym implikacji tych reguł dla kwoty wydatków obliczanej na potrzeby procesu budżetowego w Polsce i procesów w UE)
 • Bierze udział w pracach analitycznych wydziału oraz w tworzeniu nowych koncepcji oraz rozwiązań metodycznych (budowanie narzędzi analitycznych z wykorzystaniem specjalistycznych języków programowania) niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania procesu analitycznego oraz konsultuje proponowane rozwiązania z uczestnikami tego procesu
 • Opiniuje projekty aktów prawnych, strategii i programów rządowych oraz dostarcza opracowania i materiały z zakresu stabilności makroekonomicznej i fiskalnej
 • Sporządza, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. EViews, PCGive, Rats, Matlab, Stata, R), ekspertyzy i analizy służące wypracowaniu stanowiska dla przedstawiciela Polski w zakresie integracji gospodarczej i walutowej
 • Bierze udział w opracowywaniu dokumentów, informacji i analiz makroekonomicznych, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub statystyka lub informatyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość zagadnień makroekonomicznych
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel z elementami VBA
 • Umiejętność analizy i interpretacji danych statystycznych oraz dokumentów
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość problematyki analiz makroekonomicznych, potwierdzona publikacjami naukowymi
 • Znajomość zagadnień z zakresu Unii Gospodarczej i Walutowej
 • Znajomość pakietów statystycznych i ekonometrycznych, w tym EViews, PCGive, Rats, Matlab, Stata, R
APLIKUJ TERAZ