Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117137

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • praca pod presją czasu


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Weryfikuje dokumenty przygotowywane na potrzeby prowadzonej sprawozdawczości w ramach projektu Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis), zarówno na poziomie beneficjenta głównego (GDOŚ), jak również partnerów projektu (rdoś)
 • Współpracuje z partnerami projektu Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000
 • Monitoruje poprawność wydatkowanych środków przez partnerów projektu PZObis
 • Prowadzi, na podstawie informacji przekazywanych przez partnerów projektu zestawienia, w tym dotyczące ogłaszanych postępowań oraz podpisywanych umów. Odpowiada za bieżące uzupełnianie informacji w systemie SL2014 w przedmiotowym zakresie
 • Prowadzi Bazę personelu w systemie SL2014, weryfikuje dokumenty dotyczące zatrudnienia personelu przygotowywane przez rdoś
 • Weryfikuje realizację zamówień publicznych uruchamianych przez rdoś na podstawie otrzymanej decyzji o zapewnieniu finansowania, odpowiada za prowadzenie sprawozdawczości z wykonania decyzji
 • Wspiera organizację i przygotowanie od strony technicznej (m.in. przygotowanie materiałów, logistyka) szkoleń, spotkań, konferencji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub doświadczenie w obszarze ochrony środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość wytycznych krajowych w zakresie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w ramach POIiŚ
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość pakietu Ms Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu realizacji projektów m.in. finansowanych ze środków zewnętrznych
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych
 • Podstawowa znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • Podstawowa znajomość prawa międzynarodowego z zakresu ochrony przyrody (w szczególności Dyrektywa siedliskowa i Dyrektywa ptasia).
APLIKUJ TERAZ