Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116953

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.      Zagrożenie korupcją.


2.      Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z administrowaniem nieruchomościami krajowymi (w tym Skarbu Państwa) użytkowanymi przez MSZ poprzez najmem, dzierżawę i użyczenie nieruchomości.
 • Prowadzi i aktualizuje bazę powierzchni użytkowych oraz stan zasiedlenia obiektów MSZ.
 • Prowadzi sprawy w zakresie prawa do korzystania z miejsc postojowych oraz zajęcia pasa drogowego pozostającego w gestii miasta.
 • Prowadzi sprawy z zakresu zasobu geodezyjno-kartograficznego dla terenów będących w trwałym zarządzie MSZ.
 • Zapewnia funkcjonowanie stołówki pracowniczej w systemie outsourcingu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych w tym powyżej 1 roku w obszarze zarządzania nieruchomościami.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość ustaw:  o gospodarce nieruchomościami,  o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,  Prawo zamówień publicznych,  o finansach publicznych,  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość struktury i zasad funkcjonowania MSZ oraz podziału kompetencji między komórkami organizacyjnymi.
 • Znajomość obsługi programu Auto-Cad.
APLIKUJ TERAZ