Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116888

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w systemie 8 godzinnym w siedzibie urzędu na II piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym. Pracownik wykonuje czynności z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu i faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie . Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.  Budynek przy wejściu wyposażony jest w urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak wind.

Zakres zadań

 • kontroluje i doradza pracodawcy w kwestiach przestrzegania wymagań przeciwpożarowych,
 • realizuje zadania Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa IV,
 • opracowuje i prowadzi dokumentację datyczącą ochrony przeciwpożarowej(instrukcje, regulaminy, plany),
 • prowadzi szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • organizuje ćwiczebne alarmy ppoż. dla całego stanu jednostki,,
 • prowadzi stały nadzór na bezpieczeństwem przeciwpożarowym komendy oraz jednostek podległych,
 • wykonuje czynności z materiałami archiwalnymi i dokumentacjią niearchwalną, w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • Administruje skrzynkę E-PUAP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Znajomość przepisów: Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych, Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, urządzeń biurowych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • aktualne uprawnienie inspektora ochrony przeciwpożarowej
 • znajomość zagadnień ochrony ppoż. w Policji
APLIKUJ TERAZ