Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116543

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie – funkcjonariusze i pracownicy komórek logistycznych jednostek Policji w celu stałej współpracy w zakresie gospodarki umundurowaniem; kilka razy w miesiąc – pracownicy Departamentu Prawnego MSWiA w celu uzyskania niezbędnych informacji w sprawie legislacji opracowanych projektów aktów prawnych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w opracowywaniu pod względem merytorycznym projektów aktów prawnych oraz opracowuje wewnętrzne uregulowania z zakresu merytorycznej właściwości wydziału
 • Sporządza opracowania i analizy z zakresu działania wydziału
 • Opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie pozostającym we właściwości działania wydziału
 • Uczestniczy w opiniowaniu koncepcji rozwiązań organizacyjnych w zakresie obejmującym gospodarkę kwaterunkowej, mundurową i wyposażenia specjalnego
 • Sporządza projekty odpowiedzi na korespondencję w zakresie gospodarki kwatermistrzowskiej nadsyłanej z jednostek terenowych Policji i komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji
 • Uczestniczy w przygotowywaniu wniosków i wystąpień do Kierownictwa urzędu i MSWiA w sprawach dotyczących zabezpieczenia logistycznego Policji
 • Wspiera kierownictwo wydziału w zakresie przygotowywania materiałów i wniosków osobowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 2 lata w obszarze gospodarki materiałowo-technicznej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość przepisów z zakresu Prawa administracyjnego
 • Znajomość ustawy o Policji
 • Znajomość programów graficznych
 • Umiejętność argumentowania
 • Analityczne myślenie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ