Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116760

Warunki pracy

Praca na II piętrze budynku biurowego nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych - brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich,praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym przygotowuje projekty wystąpień pokontrolnych oraz monitoruje realizację zaleceń pokontrolnych.
 • Opiniuje projekty przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
 • Rozpatruje wnioski o wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 • Udziela konsultacji i instruktaży w zakresie postępowania z dokumentacją.
 • Współdziała z podmiotami działającymi w sferze ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego w zakresie ustalania podmiotów wytwarzających materiały archiwalne i zabezpieczania wytwarzanej i gromadzonej przez nie dokumentacji.
 • Przeprowadza ekspertyzy archiwalne, głównie w zakresie ustalania wartości archiwalnej dokumentacji i jej zabezpieczania.
 • Przygotowuje i opiniuje projekty umów o użyczenie materiałów archiwalnych i projekty porozumień w sprawie pozostawienia materiałów archiwalnych.
 • Współpracuje z podmiotami posiadającymi archiwa wyodrębnione w zakresie ustalania wartości archiwalnej dokumentacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze archiwistyki
 • Wiedza z zakresu: znajomości ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Komunikacja
 • Samodzielność
 • Współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ