Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116448

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich
- konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres zadań

 • Planuje we współpracy z komórkami pełniącymi role Instytucji Odpowiedzialnej za Inwestycję środki finansowe na realizację inwestycji A2.5.1., A2.5.2. i B1.1.4. w tym opracowuje prognozy przepływów środków niezbędnych do finansowania inwestycji KPO.
 • Przygotowuje umowy z ostatecznymi odbiorcami wsparcia o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w zakresie inwestycji B1.1.4 i A2.5.2, w tym weryfikuje wnioski o wprowadzenie zmian do umów i przygotowuje aneksy do umów.
 • Weryfikuje zapotrzebowania na środki na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia i składa do Państwowego Funduszu Rozwoju (PFR) zlecenia wypłaty środków w zakresie inwestycji B1.1.4 (w portalu PFR).
 • Występuje o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie inwestycji A2.5.1. i A2.5.2.
 • Realizuje płatności dla ostatecznego odbiorcy wsparcia w zakresie inwestycji A2.5.2. oraz dla jednostek wspierających w zakresie inwestycji A2.5.1.
 • Składa sprawozdania do ministerstw właściwych ds. finansów publicznych oraz rozwoju regionalnego z wykonania budżetu państwa (A2.5.1., A2.5.2.) i z wykonania budżetu środków europejskich (B1.1.4).
 • Prowadzi monitoring finansowy wdrażania projektów komponentu B1.1.4 i A2.5.2. oraz aktualizuje procedury KPO.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej


 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: myślenie analityczne, zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Znajomość ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
APLIKUJ TERAZ