Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116362

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Izby Administracji Skarbowej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca terminowa, wykonywana pod presją czasu. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.Budynek dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • Wykonuje zadania wierzyciela w zakresie należności jednostki z tytułu dochodów budżetowych (w tym - spraw o większym stopniu złożoności) - przygotowuje upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze kierowane do egzekucji administracyjnej lub sądowej we współpracy z radcami prawnymi jednostki w celu zapewnienia odpowiedniej ściągalności dochodów budżetowych.
 • Prowadzi akta spraw wierzycielskich w zakresie należności jednostki z tytułu dochodów budżetowych oraz ewidencje takich spraw z uwzględnieniem danych koniecznych do oceny zasadności odpisania należności z ksiąg rachunkowych lub objęcia ich odpisem aktualizującym wartość księgową w celu zapewnienia odpowiedniej identyfikacji księgowej należności.
 • Przygotowuje projekty decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu zapłaty, umorzeniu należności z tytułu dochodów budżetowych itp. z zakresu pomocy publicznej oraz pism i decyzji dotyczących potrąceń, cesji i innych rozliczeń należności budżetowych w celu podjęcia właściwej decyzji przez organ odpowiedzialny za gospodarkę finansową jednostki budżetowej.
 • Prowadzi postępowania dotyczące nieodebranych sum depozytowych we współpracy z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za pobranie/realizację wpłaty sumy depozytowej w celu zapewnienia aktualności rozliczeń sum depozytowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze rachunkowości lub finansów lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego a także zagadnień prawnych dotyczących depozytów
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • gotowość do uczenia się
 • motywacja do pracy
 • znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ