Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116400

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. 


Paraca na stanowisku łączy się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, zagrożeniem korupcją. Na stanowisku występują nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosc

Zakres zadań

 • Uczestniczy w zapewnieniu sprawnej współpracy właściwych organów administracji rządowej z Parlamentem Europejskim (w szczególności poprzez współpracę z oficerami łącznikowymi ds. PE)
 • Współpracuje z posłami do Parlamentu Europejskiego i ich asystentami, w celu zapewnienia realizacji interesu Polski w pracach PE poprzez m.in. informowanie posłów o stanowisku RP oraz udział w niektórych sesjach plenarnych PE
 • Uczestniczy w przygotowywaniu udziału Przedstawiciela RP w posiedzeniach Grupy ds. Ogólnych
 • Monitoruje i analizuje proces decyzyjny w UE w celu identyfikacji obszarów wymagających aktywnego promowania stanowiska RP
 • Uczestniczy w opracowaniu projektów stanowisk Rządu do projektów legislacyjnych i dokumentów pozalegislacyjnych UE, instrukcji na posiedzenia organów przygotowawczych Rady (w szczególności Grupy ds. Ogólnych) i posiedzenia poszczególnych formacji Rady, stanowisk na posiedzenia Rady Europejskiej w zakresie właściwości Zespołu
 • Przygotowuje materiały analityczne, materiały tezowo-informacyjne dot. tematyki UE w zakresie właściwości Zespołu na potrzeby kierownictwa departamentu, Ministra ds. UE, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, posłów i senatorów, członków Parlamentu Europejskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie problematyki UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne", wydane przez ABW lub SKW, lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość procesu decyzyjnego UE i krajowego
 • Ogólna znajomość polityk sektorowych UE
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, negocjowanie, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, myślenie analityczne, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ