Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116250

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym

 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami
   

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z finansowaniem realizacji inwestycji A2.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) przez instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakresie infrastruktury badawczej/laboratoryjnej, w tym m.in. : weryfikuje pod względem formalno-rachunkowym projekty umów na realizację przez instytuty badawcze inwestycji finansowanych w ramach KPO; weryfikuje pod względem formalno-rachunkowym zapotrzebowania oraz prognozy zapotrzebowania na środki na realizację inwestycji finansowanych w ramach KPO, weryfikuje pod względem formalno-rachunkowym zlecenia wypłaty środków z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR);
 • prowadzi sprawy finansowe związane z realizacją zadań: ustawowych i zleconych przez Ministra niektórym instytutom badawczym, w tym: sprawdza pod względem formalno-rachunkowym projekty umów, sporządza dyspozycje płatności w terminach określonych w umowach, sprawdza pod względem formalno-rachunkowym rozliczenia z wykonania zadań i wykorzystania dotacji, monitoruje wydatki oraz przekazywanie środków na dochody budżetu państwa przewidziane w tych umowach i wyjaśnia zwroty wpłacone na rachunki bankowe budżetu państwa;
 • uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z zatwierdzaniem sprawozdań finansowych instytutów badawczych (przeprowadza analizy tych sprawozdań, sporządza projekty informacji o sytuacji finansowej instytutów, przygotowuje projekty postanowień Ministra o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych), przygotowuje projekty opinii do wniosków rad naukowych niektórych instytutów badawczych o przyznanie nagrody rocznej kierownikom jednostek;
 • przygotowuje projekty opinii i uwag do projektów aktów prawnych, np. ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów oraz zmian statutów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra;
 • uczestniczy w przygotowywaniu materiałów planistycznych do ustaw budżetowych oraz sprawozdań z realizacji wydatków ze środków budżetowych przeznaczonych na wykonanie w szczególności zadań zleconych przez Ministra oraz sporządzaniu informacji zbiorczych;
 • współuczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z: dopłatami do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dotowaniem zadań z zakresu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej i roślinnej, ochrony roślin oraz produkcji rolniczej metodami ekologicznymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Rok stażu pracy w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (co najmniej poziom A1)
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości
 • Znajomość przepisów z zakresu finansowania nauki
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 6 miesięcy stażu pracy w obszarze finansów publicznych
 • Przeszkolenie w zakresie rachunkowości
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ