Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116314

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych działających w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, posiadających siedzibę na terytorium województwa mazowieckiego
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wpisu do rejestru podmiotów przywożących, w zakresie podmiotów posiadających siedzibę na terytorium województwa mazowieckiego, dokonujących przywozu paliw ciekłych na terytorium RP
 • kontroluje oraz prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie naruszenia określonych w przepisach warunków prowadzenia działalności objętej koncesjami w zakresie obrotu paliwami ciekłymi albo wpisem do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe lub warunków udzielonych koncesji w zakresie obrotu paliwami ciekłymi w odniesieniu do podmiotów posiadających siedzibę na terytorium województwa mazowieckiego oraz współpracuje z innymi organami władzy publicznej w zakresie ich działań związanych z ujawnianiem nieprawidłowości w realizacji warunków koncesji
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nakładania kar pieniężnych na podmioty działające w zakresie obrotu paliwami ciekłymi
 • uczestniczy w procesie tworzenia i aktualizacji procedur wewnętrznych, wytycznych, zasad postępowania w celu zapewnienia standaryzacji w obszarze realizowanych zadań oraz w procesie opiniowania aktów prawnych
 • wspiera inne stanowiska pracy departamentu w zakresie wykonywania kontroli lub prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawie naruszenia warunków prowadzenia działalności objętej koncesjami albo wpisem do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe lub warunków udzielonych koncesji w zakresie właściwości wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość prawa energetycznego, w szczególności w zakresie koncesjonowania i obowiązków rejestrowych podmiotów funkcjonujących na rynku paliw ciekłych
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Znajomość specyfiki rynku paliw ciekłych
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ