Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116134

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.


Realizacja zadań wiąże się z: • zagrożeniem korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • praca pod presją czasu

 • kontakt z trudnym klientemBudynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • rozpatruje wnioski w sprawie wydania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zaświadczenia w zakresie faktów lub stanu prawnego wynikającego z urzędowych rejestrów, których prowadzenie należy do ustawowych zadań Generalnego Dyrektora, a także w innych sprawach należących do zadań Biura Prawnego GDOŚ, w tym wysyła do wnioskodawców wezwania do uzupełnienia złożonych przez nich wniosków o wydanie zaświadczeń
 • sporządza projekty zaświadczeń i przedstawia je do podpisu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • przygotowuje projekty postanowień i przedstawia je do podpisu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 • aktualizuje i prowadzi „Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie"
 • uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej i informacji o środowisku i jego ochronie
 • przygotowuje wzory pism (wezwań, zaświadczeń itp.) oraz wewnętrzną procedurę obsługi wniosków o wydania zaświadczenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego z zakresu wydawania zaświadczeń (Dział VII Kpa), ustawy o dostępie do informacji o środowisku, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analizowania i wnioskowania
 • Umiejętność organizacji pracy własne
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office, Lex)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Przeszkolenie z zakresu: dostępu do informacji o publicznej, dostępu do informacji o środowisku
APLIKUJ TERAZ