Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116159

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      praca w terenie;


-      praca przy komputerze;


-      wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne;


-      stres i praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      budynek i pomieszczenia urzędu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;


-      w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonuje prace związane z planowaniem sieci i programów pomiarowych monitoringu wód zgodnie z przepisami prawodawstwa polskiego i przepisów UE we współpracy z pozostałymi Wydziałami Departamentu z uwzględnieniem presji, w tym transportu zanieczyszczeń rzekami w układzie hydrograficznym kraju. Prowadzi stały nadzór nad aktualnością i kompletnością sieci i programów monitoringu wód na obszarze województwa mazowieckiego. Dokonuje weryfikacji lokalizacji punktów monitoringu wód w terenie. Bierze udział w obserwacjach hydromorfologicznych wód.
 • Wykonuje prace związane z weryfikacją kompletności oraz jakości danych monitoringowych na obszarze województwa mazowieckiego. Prowadzi bieżący monitoring stopnia wykonania programu monitoringu przez Centralne Laboratorium Badawcze. Współpracuje z Departamentem w procesie opracowywania wsadu do centralnego zlecenia wykonania badań monitoringowych przez CLB w zakresie wód na obszarze województwa mazowieckiego.
 • Uczestniczy w zadaniach związanych z wdrożeniem systemu informatycznego monitoringu wód w ramach systemu Ekoinfonet oraz rozwojem systemu w powiązaniu z systemem informacji przestrzennej w celu zapewnienia odpowiednich narzędzi do gromadzenia, przetwarzania, weryfikacji i wizualizacji danych monitoringowych o jakości wód. Zapewnia administrowanie SI JWoda w zakresie planowania monitoringu wód oraz danych słownikowych, w tym weryfikuje zgodność danych słownikowych z wykazami wód. Pełni rolę administratora wojewódzkiego bazy danych o jakości wód „JWODA”.
 • Wykonuje analizy i mapy z wykorzystaniem narzędzi informacji przestrzennej na potrzeby m.in. programów monitoringu, raportów i sprawozdań.
 • Analizuje przepisy UE i inne zobowiązania międzynarodowe z zakresu oceny stanu wód i opiniuje z uwzględnieniem tych przepisów projekty aktów prawnych oraz oceny skutków regulacji dotyczące monitoringu wód w ramach krajowego procesu legislacyjnego.
 • Opracowuje odpowiednie części programów Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikające z przepisów prawodawstwa polskiego oraz przepisów UE w celu określenia średniookresowych zadań dla Inspekcji i innych jednostek uczestniczących w realizacji PMŚ.
 • Opracowuje sprawozdania, komunikaty, raporty i bieżące informacje dotyczące planowania monitoringu i realizacji programów monitoringu wód, a także działalności Departamentu MŚ w zakresie monitoringu wód, dla potrzeb administracji rządowej oraz społeczeństwa wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska w celu zapewnienia aktualnych informacji nt. monitoringu i stanu wód.
 • Bierze udział w szkoleniach, naradach, konferencjach i spotkaniach edukacyjnych na szczeblu regionalnym oraz w ich organizacji w zakresie kompetencji merytorycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub chemia lub biologia lub geografia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub gospodarki wodnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Przeszkolenie z obsługi programów komputerowych: narzędzi GIS (np. ArcGIS)
 • Znajomość ustawy – ustawy o IOŚ, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych dotyczących monitoringu i klasyfikacji stanu wód; znajomość przepisów prawa UE w zakresie ochrony wód: dyrektywy 2000/60/WE; 2008/105/WE oraz 2013/39/WE.
 • Ogólna wiedza na temat struktur Unii Europejskiej.
 • Znajomość obsługi narzędzi GIS (np. ArcGIS), znajomość obsługi baz danych.
 • Biegła znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, pakiet MS Office, Internet.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ