Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116066

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Analizuje i opiniuje pod względem zasadności zakupu dokumentację dotyczącą zapotrzebowań w zakresie gospodarki materiałowo- finansowej, środków trwałych oraz wniosków w zakresie przetargów na zakup sprzętu teleinformatycznego,
 • Sporządza wnioski o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszenia o zamówieniu publicznym, opis przedmiotu zamówienia, ustala wartość szacunkową zamówienia oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowych,
 • Planuje środki finansowe w zakresie teleinformatyki poprzez sporządzanie planu środków finansowych na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań, zawartych umów oraz z uwzględnieniem limitów budżetowych,
 • Prowadzi negocjacje z Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące warunków umów na dostawy towarów i usług w zakresie łączności i informatyki,
 • Analizuje ryzyko oraz koszty utrzymania systemów teleinformatycznych, określa ryzyko wysokości ponoszonych kosztów i rozlicza koszty z tytułu użytkowania telefonów stacjonarnych,
 • Opracowuje plany finansowe w tym zamówień publicznych w zakresie teleinformatyki na podstawie bieżących zapotrzebowań na rok następny,
 • Uczestniczy w wewnętrznej kontroli finansowej wydziału,
 • Sporządza sprawozdania z realizacji zadań finansowych w zakresie teleinformatyki,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1 roku w obszarze rozliczeń finansowych
 • Znajomość ustaw: -Prawo zamówień publicznych; o finansach publicznych; o rachunkowości
 • Umiejętność: sporządzania analiz finansowych, prowadzenia ewidencji środków trwałych, obsługi kalkulacyjnych systemów komputerowych, analitycznego myślenia i oceny, negocjacji, planowania i prognozowania,
 • Komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z Prawa Zamówień Publicznych,
APLIKUJ TERAZ