Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115898

Warunki pracy

praca biurowa; praca w siedzibie urzędu; praca na III piętrze; zagrożenie korupcją; praca związana z obsługą klienta; nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) dyżur w ramach skarg i wniosków raz w tygodniu, po godzinach pracy urzędu; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowana winda.

Zakres zadań

 • prowadzi postepowania wyjaśniające dotyczące skarg, wniosków i petycji oraz innych sygnałów obywatelskich kierowanych do wojewody należących do zakresu działania wydziału
 • wspiera w prowadzeniu Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
 • wspiera w obsłudze spotkań wojewody z obywatelami oraz realizuje wynikające z nich rekomendacje
 • przygotowuje pisma przekazujące skargi, wnioski, petycje oraz inne sygnały obywatelskie wpływające do wydziału, do właściwych organów administracji publicznej
 • wykonuje zadania związane z nadzorem nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi i wniosków
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętności: obsługa komputera (Ms Office), skuteczna komunikacja, analityczne myślenie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ