Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115960

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesiącu z pracownikami kontrahentów KGP oraz kilka razy w roku z pracownikami innych urzędów (MSWiA, ABW, KSP itp.).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku znajduje się winda.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty rocznych planów rzeczowo-finansowych wydziału
 • Opracowuje roczne harmonogramy zasileń wydziału w środki finansowe oraz przygotowuje propozycje korekt
 • Sporządza okresowe sprawozdania dotyczące realizacji wydatków budżetowych w zakresie prowadzonych pozycji
 • Monitoruje stopień realizacji planu finansowego w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz opracowuje i sporządza analizy finansowe
 • Sporządza miesięczne zapotrzebowanie na środki finansowe zgodnie z rocznym harmonogramem
 • Udziela wsparcia merytorycznego pracownikom wydziału przy sporządzaniu dokumentów finansowo-rachunkowych
 • Sprawdza dokumenty finansowo-księgowe pod względem merytorycznym i formalnym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w obszarze prowadzenia rozliczeń finansowych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych oraz umiejętność ich stosowania
 • Łatwość komunikowania się
 • Wysoki stopień samodzielności
 • Dokładność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania wniosków
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ