Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115724

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych, praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Rozlicza i dochodzi należności pieniężne pozostające we właściwości BF, w tym aktualizacja przypisu tych należności;
 • Aktualizuje i sporządza dalsze tytuły wykonawcze;
 • Weryfikuje, ewidencjonuje i analizuje korespondencję i rozstrzygnięcia organów egzekucyjnych w sprawach pozostających we właściwości Wydziału, w tym obsługuje pisma objęte tajemnicą skarbową oraz prowadzi postępowania odwoławcze:
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające, w tym koresponduje z osobami ukaranymi, organami egzekucyjnymi i innymi organami państwowymi jak i innymi komórkami organizacyjnymi GITD w zakresie prowadzonych spraw;
 • Przygotowuje wkłady do projektów odpowiedzi, pism i zapytań oraz aktów wewnętrznych i zewnętrznych we właściwości Wydziału;
 • Identyfikuje i zgłasza potrzeby w zakresie rozwoju i modyfikacji funkcjonalności systemów teleinformatycznych wspierających pracę Wydziału;
 • Wykonuje sprawozdania, analizy, zestawienia i raporty w zakresie danych pozostających we właściwości Wydziału oraz tworzy, weryfikuje i aktualizuje procedury;
 • Przeprowadza instruktarze stanowiskowe dla nowozatrudnionych pracowników oraz szkolenia w zakresie wdrożenia nowych funkcjonalności lub wdrożenia nowych optymalizacji procesów pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej
 • Znajomość przepisów: ustawy o transporcie drogowym; ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym Inspekcji Transportu Drogowego; ustawy o finansach publicznych; ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie dotyczącym postępowania mandatowego; ustawy Kodeks postępowania cywilnego w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych; ustawy o kosztach komorniczych w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych ; ustawy o komornikach sądowych w zakresie prowadzenia postępowań egzekucyjnych; ustawy Kodeks wykroczeń w zakresie dotyczącym grzywien nakładanych mandatem karnym; ustawy Kodeks karny w zakresie dotyczącym grzywien nakładanych mandatem karnym; ustawy prawo upadłościowe; ustawy prawo restrukturyzacyjne, ustawa prawo zamówień publicznych; ustawa o autostradach płatnych oraz o krajowym funduszu drogowym w zakresie poboru opłat; ustawa Ordynacja podatkowa w zakresie Działu III;
 • Biegła obsługa komputera w zakresie MS Office;
 • Kompetencje: komunikatywność, kreatywność, organizacja pracy własnej, współpraca w zespole, sumienność, samodzielność i inicjatywa, rzetelność, podejmowanie decyzji, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ