Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115772

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym przygotowuje projekty decyzji i postanowień administracyjnych oraz wezwań i innych pism procesowych organu, dokonując jednocześnie ewidencji ww. pism;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w trybach nadzwyczajnych, w sprawach z zakresu naruszeń prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Przekazuje Naczelnikowi Wydziału informacje o nieprawidłowościach w pierwszoinstancyjnych postępowaniach administracyjnych dotyczących kary pieniężnej z zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektroniczne;
 • Udziela informacji na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, jak również w zakresie przepisów prawa w zakresie transportu drogowego w sprawach dotyczących zadań Inspekcji Transportu Drogowego oraz udziela stronom lub ich pełnomocnikom informacji o aktualnym etapie prowadzonego postępowania administracyjnego oraz realizacja kodeksowej zasady udzielania stronom postępowań informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego;
 • Przygotowuje dokumentację stanowiącą podstawę do zaksięgowania należności z tytułu grzywny nałożonej w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych;
 • Współpracuje z pozostałymi wydziałami Biura w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych;
 • Współpracuje w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego;
 • Znajomość przepisów procedury administracyjnej oraz z zakresu transportu drogowego, w szczególności: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o drogach publicznych, ustawa o transporcie drogowym oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku WINDOWS;
 • Kompetencje: dzielenie się wiedzą i doświadczaniem, orientacja na klienta, komunikatywność, myślenie analityczne, sumienność, organizacja pracy własnej, rozwój zawodowy, współpraca w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy, przewozu odpadów, materiałów szybko psujących się, zwierząt, towarów niebezpiecznych itp.;
 • Znajomość umów międzynarodowych dotyczących transportu drogowego, umiejętność analizy zapisów urządzenia rejestrującego czas pracy kierowców.
APLIKUJ TERAZ