Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114394

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa związana z wykonywaniem rejestracji pakietów kryminalistycznych i dokumentacji  w Zbiorze Danych DNA,

 • praca laboratoryjna związana z wykonywaniem czynności technicznych i badawczych w celu oznaczania profili DNA na rzecz Zbioru Danych DNA,

 • stres.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w narażeniu na czynniki biologiczne potencjalnie zakaźne oraz odczynniki chemiczne,

 • praca w pomieszczeniu zamkniętym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  zagrożenie korupcją,

 • zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi.

Zakres zadań

 • rejestruje pakiety kryminalistyczne w systemie komputerowym LIMS na podstawie załączonej dokumentacji oraz przygotowuje partie badawcze, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Zbioru Danych DNA.
 • wykonuje badania genetyczne związane z oznaczaniem i analizą profili DNA na rzecz Zbioru Danych DNA, sporządza dokumentację z badań w celach wykrywczych, identyfikacyjnych i eliminacyjnych.
 • sprawdza poprawność pakietów kryminalistycznych pod względem formalnym tj. sprawdza zgodność danych identyfikacyjnych pakietu z danymi w załączonej dokumentacji pod względem ich kompletności i poprawności, wyselekcjonowuje pakiety nie spełniające wymogów formalnych i przygotowuje dokumentację do ich odesłania w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Zbioru Danych DNA.
 • przygotowuje stanowiska robocze do badań tj. przeprowadza dekontaminację, myje i sterylizuje szkło laboratoryjne oraz materiały jednorazowego użytku, uzupełnia wyposażenie stanowisk w akcesoria i odzież roboczą, przekazuje odpady biologiczne do utylizacji w celu stworzenia właściwych warunków do prowadzenia badań laboratoryjnych.
 • prowadzi dokumentację z wykonywanych zadań w zakresie przetwarzania informacji w Zbiorze Danych DNA w celach wykrywczych, identyfikacyjnych i eliminacyjnych.
 • współuczestniczy w szkoleniach i oraz podnosi swoje kompetencje podczas konferencji, seminariów i sympozjów krajowych i zagranicznych w celu implementowania nowych rozwiązań do pracy laboratoryjnej.
 • współuczestniczy w pracach badawczych w celu opracowania nowych metod i standardów badań genetycznych, wykonuje badania w ramach walidacji nowych metod badawczych w celu zapewnienia rozwoju badawczego laboratorium.
 • wykonuje czynności na rzecz sytemu zarządzania jakością poprzez nadzorowanie sprzętu badawczego tj. jego konserwacji, sprawdzeń okresowych zgodnie z harmonogramem, monitorowaniem ważności odczynników oraz przygotowywaniem stanowisk do badań w celu otrzymywania ważnych, powtarzalnych wyników badań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe biologiczne lub pokrewne np. biotechnologia, analityka medyczna, biologia kryminalistyczna.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Znajomość obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego.
 • Znajomość przepisów Kodeksu Karnego, Kodeksu Postępowania Karnego w zakresie czynności procesowych oraz Ustawy o Policji i innych aktów prawnych związanych z przetwarzaniem informacji w Zbiorze Danych DNA
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Umiejętności: komunikatywność; organizacja pracy własnej; obsługa komputera; umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, efektywne zarządzanie czasem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu działalności i prawidłowego funkcjonowania oraz obsługa specjalistycznego sprzętu badawczego będącego na wyposażeniu pracowni biologicznej tj. aparatury do izolacji DNA, oceny ilościowej, amplifikacji DNA, elektroforezy, analizy wyników.
APLIKUJ TERAZ