Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114243

Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • nietypowe godziny pracy

 • obsługa klientów zewnętrznychMiejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).  
Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w procesach certyfikacyjnych podmiotów gospodarczych, ubiegających się o wydanie certyfikatu AOC, w celu zbadania czy podmiot spełnia wymagania krajowe i międzynarodowe uprawniające do trwałego i bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych w zakresie koncesjonowanego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru operacyjnego, masy i wyważania, osiągów, kontroli zaplecza placówek operatora (STA) oraz systemu zarządzania przewoźnika, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
 • Przewodniczy zespołom audytowym w ramach ciągłego nadzoru nad przydzielonymi koncesjonowanymi posiadaczami certyfikatu AOC użytkującymi samoloty, w celu monitorowania zdolności do prowadzenia operacji lotniczych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi standardami
 • Uczestniczy w przygotowaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących operacji przewozu lotniczego, a także opinii specjalistycznych
 • Wykonuje inspekcje na pokładach samolotów i w urządzeniach symulatorowych typu FSTD (A), w celu oceny poprawności wykonywanych operacji lotniczych
 • Wykonuje kontrole doraźne podmiotów gospodarczych, w celu zbadania sytuacji nagłego zagrożenia bezpieczeństwa lotniczego
 • Bierze udział w aktualizacji obowiązujących dokumentów oraz procedur zawartych w Podręczniku Nadzoru Operacyjnego (PNO) w celu dostosowania zapisów do obowiązujących standardów w aspekcie ich funkcjonalności
 • Analizuje dokumentację operacyjną koncesjonowanych posiadaczy AOC zgromadzoną w Inspektoracie, ocenia merytorycznie wnioski składane przez przewoźników lotniczych wykonujących operacje przy użyciu samolotów w obszarach wybranych operacji specjalnych np. RVSM, PBN, AWO oraz zgód, zezwoleń i zatwierdzeń
 • Przygotowuje opinie i odpowiedzi na pisma interesantów ULC i innych departamentów zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w przewozie lotniczym oraz min. 800 h nalotu jako pilot samolotowy
lub
w zakresie prowadzenia, przygotowywania lub nadzoru operacji lotniczych z wykorzystaniem samolotów
lub
w nadzorze lotniczym
 • Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze i rozporządzeń do ustawy z zakresu operacji lotniczych, kontroli i certyfikacji
 • Dobra znajomość przepisów międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego z zakresu operacji lotniczych
 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Licencja pilota zawodowego CPL (A) (aktualna lub wygasła) lub licencja dyspozytora lotniczego (aktualna lub wygasła) lub licencja mechanika lotniczego
APLIKUJ TERAZ