Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114154

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pruszkowskiej 17 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na szóstym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań. • praca biurowa;

 • wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin;

 • użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;

 • oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Zapewnia należyty stan techniczny budynków i pomieszczeń Zakładu, zespołów terenowych i komisji lekarskich oraz utrzymuje w sprawności wszystkie instalacje i urządzenia.
 • Realizuje zadania związane z pracami konserwacyjno-remontowymi w pomieszczeniach zajmowanych przez Zakład, zespoły terenowe i komisje lekarskie oraz sprawuje nadzór nad wykonawcami robót.
 • Bierze udział w pracach komisji powoływanych do przeprowadzania postępowań i udzielenie zamówień publicznych oraz opracowuje projekty umów i porozumień zawieranych przez Zakład.
 • Przygotowuje wnioski o wszczęcie postępowań zakupowych/ udzielenie zamówień publicznych wraz z kompletną dokumentacją.
 • Nadzoruje i realizuje umowy/ porozumienia zawierane przez ZER MSWiA w obszarze działania Wydziału, oraz inicjuje prace wynikające z konieczności ich aneksowania.
 • Opracowuje pod względem merytorycznym otrzymane dowody księgowe oraz przekazuje ww. dokumenty do dalszej realizacji.
 • Opracowuje dane niezbędne do sporządzenia planów finansowych/ zakupów oraz zgłasza konieczność wprowadzenia zmian w przedmiotowych planach w celu efektywnej i zgodnej z zapotrzebowaniem realizacji wydatków Zakładu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • Umiejętność organizowania pracy
 • Umiejętność swobodnego formułowania wypowiedzi na piśmie
 • Umiejętności analityczne
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia/ kursy z zakresu przepisów prawa zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, kontroli merytorycznej dowodów księgowych
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług (VAT)
 • Wiedza z zakresu zasad prowadzenia inwestycji
 • Umiejętność negocjowania
APLIKUJ TERAZ