Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114077

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Inne informacje: budynek klimatyzowany.


Zagrożenie korupcją.


 

Zakres zadań

 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym, redakcyjnym i legislacyjnym projekty decyzji administracyjnych, postanowień, pism oraz innych dokumentów i materiałów opracowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.
 • Sporządza opinie prawne i udziela bieżących konsultacji i porad prawnych w zakresie stosowania prawa.
 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym, redakcyjnym i legislacyjnym projekty umów cywilnoprawnych i porozumień w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, zasadami techniki prawodawczej oraz ochrony interesów Urzędu Transportu Kolejowego.
 • Udziela niezbędnego wsparcia oraz współdziała z innymi komórkami Departamentu Obsługi Prawnej w zakresie realizacji zadań w celu prawidłowego stosowania przez pracowników aktualnych przepisów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej lub administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office oraz systemy informacji prawnej)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ