Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113930

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Nadzoruje przestrzeganie regulaminu pracy/służby oraz rozlicza czas pracy pracowników i czas pełnionej służby funkcjonariuszy, w celu zapewnienia właściwej organizacji i porządku w pracy.
 • Prowadzi sprawy osobowe pracowników i funkcjonariuszy, w tym związane z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy/stosunku służbowego, celem realizacji uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy/ stosunku służbowego.
 • Ustala poziom wykorzystania etatów w jednostkach w ramach przyznanych limitów, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizacji.
 • Monitoruje terminowość sporządzania ocen okresowych pracowników i funkcjonariuszy, w celu realizacji zadań w ww. zakresie.
 • Prowadzi sprawy związane z powołaniem i odwołaniem ze stanowiska zastępcy naczelnika urzędu, w celu zapewnienia właściwej organizacji i funkcjonowania urzędu.
 • Wykonuje zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym kieruje pracowników i funkcjonariuszy na profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz prowadzi ewidencję i analizuje wydane zaświadczenia lekarskie, w celu realizacji zadań w ww. zakresie.
 • Prowadzi sprawy związane ze zgłaszaniem, aktualizacją danych oraz wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracowników i funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin, w celu realizacji uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy/ stosunku służbowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w komórce ds. kadr lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość kodeksu pracy, Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (ze szczególnym uwzględnieniem Działu I,II,III,VI, VII ) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
 • Znjomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Odpowiedzialność
 • Skrupulatność, dociekliwość, wnikliwość
 • Komunikatywność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ