Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113939

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- stres związany z odpowiedzialnością za realizację zadań,


- realizacja zadań pod presją czasu,


- dyspozycyjność do podróży krajowych i zagranicznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych oraz prowadzenia samochodu


 

Zakres zadań

 • Monitoruje i kontroluje wykonywanie zadań w zakresie zarządzania ruchem na drogach krajowych, w tym zarządzenie ruchem i bezpieczeństwem w tunelach,
 • Monitoruje zgodność organizacji ruchu na drogach krajowych z przepisami w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń BRD,
 • Dokonuje systemowych analiz i kontroli sposobu wykonywania przez Oddziały GDDKiA zadań w zakresie zarządzania ruchem, stałych organizacji ruchu oraz rozwiązań inżynierii ruchu drogowego
 • Prowadzi systemowe i wyrywkowe analizy i kontrole czasowych organizacji ruchu na odcinkach prowadzonych robót,
 • Sporządza oceny i analizy stałych i czasowych organizacji ruchu na drogach krajowych,
 • Bierze udział w komisjach technicznych i posiedzeniach (KOPI, ZOPI, ZOPOR, radach technicznych) w celu ujednolicenia rozwiązań stosowanych na drogach, na których organem zarządzającym ruchem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Bierze udział w zespołach opracowujących wytyczne, zalecenia, katalogi, obowiązujące w GDDKiA
 • Analizuje i zgłasza ewentualne uwagi do projektów dokumentów kontraktowych w zakresie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz do KOPI i ZOPI w obszarze związanym z bezpieczeństwem i zarządzaniem ruchem drogowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego lub zarządzania ruchem lub nadzorem nad nim.
 • Dobra znajomość następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.2007r,Nr 19,poz.115 tekst jednolity); Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005r, Nr 108,poz. 908, z póź. zm.); Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • Prawo jazdy kat B
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończenie kursu dla Audytorów BRD
 • Ukończenie kursu dla Inspektorów BRD
 • Uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
APLIKUJ TERAZ